Project Ecologisch Dorp
 
 Go to english section

Het terrein in de Negev woestijn.

Ekologisch(e) dorp(en) in de Negev woestijn in IsraŽl.

 

Introductie.
De bevolking van IsraŽl neemt snel toe door een hoog geboortecijfer bij bepaalde bevol-kingsgroepen en door immigratie. Het gebied rond steden als Tel Aviv en Jerusalem dreigt overbevolkt te raken. Autoverkeer verstopt deze steden. Armoede - de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter - en milieuvervuiling nemen toe. Nieuwe dorpen en steden zullen moeten worden ontwikkeld op ecologisch verantwoorde wijze. Met name het zuiden (Negev) van het land komt hier het meest voor in aanmerking.

De Israelische regering begrijpt, dat alleen een duurzame economie IsraŽl toekomst geeft. In wetenschappelijk onderzoek wordt daarom veel aandacht besteed aan o.a. wind- en zonne-energie, hergebruik van afvalwater en de elektrische auto. Helaas is een groot autoproject mislukt en in 2014 afgeblazen.

De tijd is rijp voor professionele ecologische 'yeshuvim' (coŲperaties met veelzijdige bedrijfsmatige activiteiten) in de Negev, waar duurzame bedrijven (m.n. startups) zich kunnen vestigen. Dit zou daar al meteen een enorme impuls geven aan 'een economie van genoeg'.


De nieuwe economie 'van genoeg'.
Ja'akov Markus (verder JM genoemd) is van mening, dat het huidige wereldwijde econo-mische systeem aan zijn eind is. Snel veel geld (profit) verdienen is namelijk kortzichtig gebleken. Bedrijven met visie zien namelijk in, dat zonder gezond leefklimaat en gemotiveer-de werknemers het maken van winst op termijn niet meer mogelijk is. Als we het dus over de bekende 3 P's (Profit, People en Planet) hebben dan zal in de rangorde de P van Profit niet meer op de eerste - maar op de laatste plaats moeten staan. De juiste volgorde wordt dus Planet, People en Profit. Goede zorg voor onze Aarde en voor haar bewoners wordt op termijn beloond met Profit in ALLE opzichten.

Het is de hoogste tijd om zuinig (genoeg is genoeg) om te springen met de rijdommen van onze Aarde en te streven naar 100% recycling ervan na gebruik. Dit kan! Daar zijn al mooie industriŽle voorbeelden van. Over de nieuwe economie is meer te lezen in o.a. het boek 'New Economy Business' (2016, CEO Marga Hoek). Zie ook 'Tegenlicht' (VPRO) van 8 november 2015, waarin de architect Thomas Rau zijn verkwikkende visie op de circulaire economie geeft.

In de afgelopen 16 jaar hebben we crises na crises gehad m.n. in de gangbare (Westerse) economieŽn en het einde daarvan is nog lang niet in zicht. Europa kwakkelt al jaren door beleid zonder aansprekende visie en beleid. Zo is er bijvoorbeeld sprake van een structureel hoge werkeloosheid, met name onder jongeren. De Europese unie staat onder druk met een zo goed als failliete Griekse - en een Britse partner, die inmiddels in uitgetreden (Brexit).

De USA lijkt economisch weer op te krabbelen mede door het aantreden van Donald Trump. Deze opleving zal echter van korte duur zijn. Hij kiest namelijk voor een kortzichtige korte termijn politiek ("America First") en hij heeft geen oog voor de bescherming van het leef-klimaat. Zijn motto: als de fabrieksschoorstenen maar weer roken en meer werkenden meer (Amerikaanse) spullen kunnen kopen!

Met 'emerging markets' (opkomende markten) gaat het inmiddels ook al een stuk minder door onbetaalbare schulden van consumenten door ongebreideld gebruik van de creditcard (Brazilie) en door bestuurlijke problemen (India). Met China (en onze export daar naartoe) gaat het nog steeds aardig, maar daar gaat de economische ontwikkeling (van de middenklasse) gepaard met een enorme milieuvervuiling. O.a. in grote steden, die steeds verder dicht slibben door steeds meer auto's. Van negatieve ervaringen in andere ontwikkelde landen ("de industriŽle revolutie") in heden en verleden wordt blijkbaar weinig of niets geleerd. Door onderkenning van de ernst van de situatie en (dus) door het nalaten van rigoureuze maatregelen loopt de huidige wereldeconomie vast door (nieuwe) milieurampen. Structurele wereldverbeteraars - zoals JM - ¨¨zien dit gebeuren en wij kunnen (voorlopig) in het klein op een positieve manier tegengas geven.

Het is de hoogste tijd om welzijn te delen in plaats van welvaart te hebben. Het gaat in het ware leven immers niet om wat je hebt, maar om wie (een goed mens) je bent. Met name de overconsumptie in het rijke Westen moet bewust omlaag om ons leefklimaat (de Aarde) te sparen voor onszelf, maar ook voor de geslachten die na ons komen. Hiermee geven we ook een beter voorbeeld naar medemensen, die het aan zelfs de hoogst noodzakelijke levens-behoeften (volwaardige voeding, schoon drinkwater, kleding, onderdak en educatie) ontbreekt.

Bij welzijn hoort ook duurzaamheid, overzichtelijke produktie en dienstverlening en vooral het verstrekken van micro-kredieten aan startende 'duurzaam denkende' ondernemers niet alleen in Afrika en AziŽ, maar natuurlijk ook in Europa en Amerika!

Op grond van het bovenstaande zijn wij van mening, dat het ontwikkelen van professionele ecologische dorpen in IsraŽl Ťn wereldwijd op basis van de Tora (eerste vijf boeken uit het Oude Testemant) als een fundamentele vorm van ontwikkelingssamenwerking moet worden gezien, die o.a. via fondswerving door het 1eurofonds vooral in (rijke) Westerse samenlevingen in praktijk moet worden gebracht. Wij - rijke Westerlingen - zijn namelijk door onze egoÔstische en verkwistende levensstijl een heel slecht voorbeeld voor mede-wereldburgers niet zelfs de meest primaire levensbehoeften moeten ontberen.

Strategie en voorwaarden voor de creatie van een professioneel ecologisch dorp in Israel.

Ieder project start met promotie via de media en netwerken. Dit zal primair in Israel gebeuren. In Jerusalem is een bloeiend bedrijf met de naam OurCrowd, dat wereldwijd fondsen werft voor high tech startups in Israel. Het zou fantastisch zijn als via OurCrowd een vliegende start zou kunnen worden gemaakt d.m.v. duurzame startups zich ontwikkelen in het Negev dorp.

Voorwaarde voor het dorp is een kerngroep van minimaal 10 startende ondernemers met een perfect ondernemersplan en private investeerders, die in deze startups investeren.

De ondernemers zijn potentiele bewoners van het dorp, business ontwikkelaars en creators van werkgelegenheid in het dorp. Ondernemers (religieus joods en maatschappijbewust) en investeerders delen visie, ambitie en geloven erin, dat het dorp de beste manier is om een structurele bijdrage te leveren aan een gezonde wereldgemeenschap.

Het is tijd om de overheid om hulp te vragen als de kerngroep van mening is dat zij voldoende geloofwaardigheid heeft opgebouwd. Er is namelijk een 'zandbak' van zo'n 1.000 ha nodig in de Negev voor de realisatie van een dorp met een serieuze economische betekenis. Hierin moet het 'Ministerie van de ontwikkeling van de Negev' in Be'er Sheva in voorzien tegen een symbolische (!) pachtsom. Ook de overheid moeten voorzien in de infrastructuur (o.a. wegen, water en (tijdelijk) energievoorziening) en de kosten ervan. De ecologische huizen en be-drijfsgebouwen - met uitzondering van de bunkers (!) moeten door de bewoners/ondernemers zelf worden gefinancierd en/of gebouwd. De ontwikkeling en de (zelf)bouw geschiedt onder supervisie van en met begeleiding van deskundigen om een kwalitatief prachtig dorp te realiseren.

In de afgelopen jaren heeft de ILA (Israeli Land Authority) 7 - en 13 meer zijn gepland - nieuwe dorpen gebouwd voor BedoeÔenen in de Negev. Elke familie heeft 500 m2 grond gekregen om daar zelf een huis op te bouwen. Waarom ook niet zo'n dorp voor goed ge-schoolde, ambitieuze en professionele joodse ondernemers? Israel zou met een professioneel ecologisch dorp een voorloper zijn op het gebied van vormgeving aan een milieuvriendelijk voorbeeld van de economie 'van genoeg'. Geweldig ook voor het imago van Israel in de wereld!

Indien de autoriteiten niet willen voldoen aan de wensen van de kerngroep dan rest er de uitdaging om zelf de infrastructuur en de bouw van een serieus dorp te financieren. Het is echter uiteindelijk de kwaliteit en de vasthoudendheid - op basis van Emuna (Godsver-trouwen) - van de bouwers, dat het eindresultaat bepaalt.

In november/december 2016 had JM een briefwisseling over het project met de huidige ambassadeur van Israel in Nederland de heer Avib Shir-On. In zijn brief stelde hij een strategie voor zoals bovenstaand omschreven. We zitten samen dus precies op een lijn!

Hoe ziet een professioneel ecologisch dorp eruit?
Het is belangrijk om eerst te vermelden, dat het dorp geen kibboets is. Het is ook geen zuiver coŲperatief agrarisch dorp (moshav). Het is een coŲperatie waar allerlei soorten duurzame economische activiteiten plaatsvinden. Alle mag, MITS men zich houdt aan de 'Gouden Regel'(zie onderstaand) van de coŲperatie. In Israel noemt men zo'n dorp een yeshuv. In de coŲperatie deelt men bepaalde kosten, maar daarnaast is iedere huishouding verantwoordelijk voor haar eigen inkomsten en uitgaven.

Het dorp, dat uiteindelijk zo'n 25.000 inwoners zal tellen, heeft een cirkelvorm. Het wordt door een hoge aarden wal verdeeld in een woon- en een werkgedeelte. Deze wal is begroeid met bloemen en struiken. Op meerdere plaatsen is er een doorgang in de wal, zodat men zich per (bak)fiets of elektrisch karretje van de ene kant naar de andere kant kan verplaatsen.

Grote bedrijven en kleinschalige bedrijven, die niet in het woon-/werkgedeelte van het dorp passen (m.n. door enige geluids- of stank (.) overlast), worden gevestigd op het bedrijfsterrein van het dorp. Hier is ook plaats voor een winkelcentrum. In het dorp is op strategische plaatsen ook plek voor o.a. een integraal gezondheidscentrum (combinatie reguliere - en natuurgeneeskunde), hotel, gemeenschapshuis, kleuter -, lager - en middelbare school, synagoge/leerhuis, educatief ecologisch centrum, sportcentrum (+ zwembad) en vakantie-huisjes voor verhuur. Elk (zakelijk) is welkom, mits het 'de regel's van respect' eerbiedigt.

Het dorp streeft naar een dusdanige schaal(grootte) dat winkels en bedrijven al kunnen bestaan van de klandizie van de dorpsbewoners. Het dorp is in hoge mate zelfvoorzienend, zodat autoverkeer in de regio tot een minimum kan worden beperkt. Privť autobezit is hierdoor voor de meeste bewoners overbodig. De coŲperatie heeft een aantal elektrische auto's in bezit, die voor bewoners te huur zijn. Het woongedeelte van het dorp is autovrij. Men verplaatst men zich in principe op de (bak)fiets of met een elektrische kar.

In het dorp geldt een Gouden Regel: Respect voor Mens, Dier, Milieu en Andermans zaken. Joodse wijsgeren hebben er boeken over vol geschreven. In feite is het een gebod van de Eeuwige (G-d van Israel = Hashem) en gebaseerd op de Tora. Het draait in het dorp vooral om innerlijke groei, waarvan de kenmerken zijn liefde, samen delen en spiritualiteit. Het ware leven rijmt niet met hebbedingen/status en macht. Hashem heeft ons opgedragen om Zijn Schepping te vervolmaken ('tikun olam') en de bewoners kunnen elkaar - en bezoekers van het dorp - daarin stimuleren.

In het dorp gaat het vooral om welzijn (geven/samen delen/zelfontwikkeling/spiritualiteit e.d.) en veel minder om kwantiteit (hebben/materiŽle zaken/status). Het gaat in feite om 'tikun olam' (verder vervolmaken van de wereld) zoals de Schepper dit voor ogen had en waarover in de Tora (eerste vijf boeken van het Oude Testament) over gelezen kan worden. De be-woners kunnen elkaar en bezoekers (toeristen, scholieren, stagiaires e.d.) op dit gebied in-spireren.

Twee onderwerpen moeten hier nadrukkelijk aan de orde komen: onderwijs en de zorg voor ouderen c.q. de zorg van ouderen voor elkaar zolang te mogelijk is op een draagbaar niveau.

Onderwijs aan kinderen (en aan volwassenen!) heeft de hoogste prioriteit. Kinderen zullen zowel thuis als op school onderwezen worden op basis van de Tora en aldus in de geest van de Gouden Regel van de gemeenschap. Om het kort te houden: steekwoorden zijn o.a. kennis, liefde, empathie, delen en zelfdiscipline. De dag zal komen dat oudere kinderen/jonge volwas-senen (18+) het dorp voor kortere of langere tijd zullen verlaten voor militaire dienst, studie of stage elders of misschien wel voorgoed (werk elders, huwelijk, emigratie etc.). Hopelijk en 'be'ezrat Hashem (met hulp van G-d) zullen zij zich ook buiten het dorp als een goed mens gedragen en een voorbeeld zijn voor anderen in de wereld buiten de gemeenschap.

Een prachtig voorbeeld van vernieuwend onderwijs in Israel is het 'Golden Template' onderwijs (google!).

Goede zorg voor ouderen is een groot probleem in vele Europese landen en in de USA. Je mag aannemen, dat dit in Israel niet anders is bij gebrek aan geld en kwaliteit van zorg. In Nederland is de situatie dramatisch. Aan het beroep van de overheid op mantelzorg door kinderen, vrienden, buurtbewoners en anderen kan en wordt maar tot op zekere hoogte aan voldaan. Met gevolg dat vele ouderen zowel geestelijk en/of lichamelijk zwaar tekort komen met alle gevolgen van dien. Hoe kan je ook goed voor je partner zorgen als je 80+ bent en deze persoon is zwaar hulp behoevend, maar net niet urgent genoeg om in een verzorgingstehuis te worden opgenomen? Om ter zake te komen: slimme 'jonge' ouderen (55 - 70 jaar jong) willen hun (toekomstige) zelf in de hand nemen en houden om zorgproblemen te voorkomen te voorkomen op een leeftijd dat je niet meer voor jezelf kunt zorgen! Deze 'jonge' ouderen organiseren zich in groepen om een woongemeenschap met voldoende eigen privacy (appartementen) voor elke persoon/koppel en duidelijke afspraken over mogelijke (extra) zorg voor de leden (op hoge(re) leeftijd) van de gemeenschap. JM - als lid van de doelgroep - is een warm voorstander van vele van deze woongemeenschappen in het dorp. In Holland is er gelukkig al een organisatie ('Oude Vossen'), die het ontstaan van dit soort gemeenschappen stimuleert en er een perfecte formule voor op papier heeft gezet.

Fysiek sluit het dorp aan bij een gebied van 500 ha (2 x 2,5 km) met de bestemming 'bos'. Midden in het bos komt een grote open plek voor dagrecreatie. Het gebied zal in 5 jaar tijd vol worden beplant met bomen van donateurs, die een ecologische leefwijze een warm hart toedragen. Bij het planten is geen irrigatie nodig, omdat gebruik gemaakt wordt van nieuwe uitvinding - zoals de Waterboxx van de firma Groasis - die de jonge zaailingen van condenswater voorziet.

De positieve invloed (CO2-reductie, luchtvochtigheid en bodemgesteldheid) van het bos op de omgeving zal langzaam groter worden als het bos groeit. Houtproductie en verwerking van hout (balken, vloeren, meubels etc.) bieden op termijn perspectieven op het gebied van werkgelegenheid en inkomsten voor het dorp.

JM zal deze kleine blauwdruk van het dorp verder uitwerken in een brochure, die t.z.t. te koop zal zijn. In deze brochure zullen alle aspecten van het dorp aan de orde komen. Deze aspecten (toetreding, huishoudelijk regelement, financiŽn, administratie, bestuur van de coŲperatie, lasten voor bewoners, gezondheidszorg, onderwijs, godsdienst, groenvoorziening, ontspan-ning en recreatie, bouwvoorschriften, milieu etc. etc.) zullen door de kerngroep c.q. commis-sies van bewoners weer verder worden uitgewerkt.

Ter illustratie zal er een 2D/3D presentatie van het dorp worden gemaakt, die t.z.t. ook te koop zal zijn.

Wat is er tot op heden gebeurd?
JM heeft IsraŽl diverse malen bezocht voor korte en langere tijd vanaf september 1978. Zijn eerste bezoek duurde 6 weken en was een verkenning. JM houdt van het land en haar bewoners. Hij heeft in Israel een spiritualiteit en levendigheid ervaren die Nederland niet heeft. Met de hitte - 9 maanden per jaar - moet je leren leven. Het vraag gewenning, aanpassing en acceptatie.

In juni 2009 was Ja'akov voor het eerst in IsraŽl voor de promotie van het project. In dit kader heeft hij met ondernemers, overheid en anderen gesproken. Iedereen was enthousiast over het project en het was hartverwarmend te horen dat een jonge orthodoxe jood in Jerusalem tegen hem zei "dat hij in mijn ogen zag ik - met de hulp van G-d - zou slagen".

In het kader van het project heeft JM in november 2010, december 2011, april 2012 en november 2013 Israel 4 keer bezocht. Hij heeft toen opnieuw contact gehad met ondernemers, de Amerikaanse 'Merage Foundations Israel' - Negev - (ontwikkeling Negev), 'OR Movement' - Be'er Sheva (rekruteren van nieuwe bewoners voor nederzettingen in de Negev), Aish.com (project Torah's Eco-Fellowships) - Jerusalem en het Ministerie voor de ontwikkeling van de Negev - Be'er sheva. JM heeft veel tijd gestopt in de vervallen kibboets Har Amasa in Zuid-Judea, wat mogelijk tot een ecologisch dorp zou worden ontwikkeld door een van de bewoners. Tot op heden is daar echter nog niets van terecht gekomen. Het bos (Yatir Forest) is er echter al wel. De meeste IsraŽli's weten niet, dat het grootste bos van Israel op deze plek aanwezig is!

In de Negev vinden inmiddels al heel wat individuele ecologische (bouw) activiteiten plaats. Zo bezocht JM op zijn reis Ayelim (studentendorp) en Nir Moshe (low budget bouwen). Hij vond daar echter onvoldoende raakvlakken met zijn gedachten over een professioneel ecologisch en joods religieus dorp, dat door haar serieuze bedrijfsmatige aktiviteiten in hoge mate zelfvoorzienend is. Lotan (progressief joodse kibboets) en Ne'ot Smadar (niet religieuze ecologisch kibbutz vanaf 1989) heeft JM niet bezocht om diverse redenen.

In de afgelopen jaren heeft JM interessante mensen ontmoet, die hem willen helpen om het dorp in de Negev te realiseren. Met deze mensen zal het contact moeten worden vernieuwd en verdiept. Het zijn:

  1. Asi Shalom (Israeli): archeoloog en ecologische bouwdeskundige. Woont zelf in een luxe zelf gebouwd ecologisch huis in Sde Boker. Eigenaar van een professionele machine, die stenen maakt uit o.a. Negev zand. Heeft veel ervaring met de bureaucratie in Israel gezien de ontwikkelde bouwnormen aangaande ekologische materialen;
  2. Elias Messinas (Griek): ecologische architect. Heeft o.a. in de Negev gewerkt en heeft aldaar ervaring opgedaan met groepen mensen, die ecologisch willen wonen en wer-ken. Dit viel hem tegen. Hij woont en werkt nu in Jerusalem;
  3. Shimon ben Dor (Israeli): ervaren ondernemer en pionier op het gebied van nederzet-tingen in woestijnachtige gebieden. Woont in Kfar Adumim;
  4. Anita Tucker (Amerikaanse): ervaren ondernemer en fondswerver. Had een groot tuin-bouwbedrijf in Gaza. Zij heeft na 10 jaar (!) een nieuw dorp Netzer Hazani weten te creŽren voor haar gemeente. Het ligt vlak bij Khulda (afslag Mishmar David, autoweg nr.3).
  5. Akiva Wolff (Amerikaan): milieudeskundige en leraar aan de Universiteit van Jerusalem. Woont in Jerusalem
  6. David ben Shabat Israeli). Ondernemer in Har Amasa. Wil aldaar een ekologisch dorp realiseren;
  7. Charlie Harary (Amerikaan). Vice-voorzitter van de Residential Operation and Legal Counsel of RXR Reality, een zeer groot bedrijf in onroerend goed te New York. Aktief als vrijwilliger in diverse maatschappelijke organisatie w.o. de Orthox Union en AishHaTorah. Treedt op als een begenadigd spreker op diverse bijeenkomsten;
  8. Henk Keune (Nederlander). Handelaar in biologische produkten en internationaal consultant op bakkerij gebied (constructie, management en baktechniek). Henk is zelf jarenlang eigenaar en bakker geweest van een grote biologische bakkerij. Henk woont in Utrecht.
  9. Moshe Flam. Ondernemer in Beit Shemesh. Hij weet precies wat er in Israel gaande is op het gebied van ecologische dorpen.

In 2015 heeft JM onderzoek gedaan naar de stand van zaken op het gebied van ecologische dorpen in Nederland. Conclusie: dit soort dorpen - met een serieuze schaalgrootte -, waar mensen met elkaar samen wonen en werken, bestaan niet. Des meer zo'n dorp realiseren voor 25.000 religieuze Joden is niet mogelijk. Hiervoor moet de focus op Israel zijn en blijven!

Voor fondswerving is gecreŽerd de website www.1eurofonds.nl Donaties zullen worden gebruikt om wereldwijd initiatieven te ondersteunen, die soortgelijke dorpen willen realiseren als dat van JM in Israel. Deze website is alleen Nederlandstalig. Zij wordt ge-update.

Conclusies en hoe het doel kan worden bereikt.
Het resultaat van JM's inspanningen om het doel te bereiken is mager tot op heden. Waarom?

Conclusie 1: Simpel, omdat JM niet genoeg tijd/energie in het project heeft gestopt. Maar JM is vastbesloten om zijn doel te bereiken met hulp van anderen en de hulp en de zegen van Hashem. Omdat JM in Hashem gelooft en Hem wil dienen krijgt het dorp de naam 'Emoena'(G-dsvertrouwen). Vreemd genoeg bestaat er nog geen stad of dorp met deze naam in Israel. Niets is echter toevallig!

Actie: Stop meer tijd/energie in het project - na aliya - en bid meer tot Hashem voor inspiratie en hulp. Daarom heeft JM per 1 januari 2017 de portefeuille van zijn advieskantoor in Maarssen verkocht. Dit was stap 1 in het proces om onafhankelijk te worden van zijn huidige woonplaats Maarssen (en Holland). Deze verkoop en tevens JM's afscheid van de financiŽle advieswereld geeft hem (tijdelijk) ook meer tijd om te besteden aan het project.
Stap 2 dit jaar is de verkoop van JM's kantoor/woonhuis in Maarssen. De winst uit de verkoop is start-kapitaal voor een nieuwe leven in Israel. JM's aliya (emigratie naar Israel) is gepland 2018/2019.
Stap 3 is de creatie van inkomen door tijdelijk werk in Amstelveen/Amsterdam. Stap 4 is het vinden van tijdelijke woonruimte (huur) in Amstelveen/Amsterdam. Stap 5 is het zo spoedig mogelijk Joods uitkomen via de Beet Dien (rabbinaal gerechtshof) van Amsterdam. Stap 6 is de aliya en de start van een nieuw leven (tijdelijk!) in een Joods religieuze gemeenschap in Zuid Judea. Dicht bij de Negev.

Conclusie 2: Sinds 2009 heeft JM veel tijd besteed aan promotie van het project. JM heeft er met honderden mensen over gepraat in Nederland (en Israel) en hen daarna naar de website www.negevecovillage.com verwezen met het verzoek te regeren om de inhoud. Bijna iedereen was positief/enthousiast over het project bij het persoonlijk contact, maar er kwam nauwelijks response op de inhoud van de website en nauwelijks donaties. Tot op heden zijn er ook geen concrete Nederlandse gegadigden (ondernemers) voor de kerngroep van het dorp. De conclusie is daarom, dat voor Nederlanders (joods en niet-joods) JM's project een 'ver-van-mijn-bed' show/project is. Men heeft het goed in Nederland en men wil zijn nek niet uitsteken in/voor een (te) ambitieus project in de woestijn (Negev). Daarom zet JM de promotie van het project hier in Nederland op een laag pitje. Na aliya richt ik mij daarom eerst volledig op de IsraŽlische samenleving (zie verder bovenstaand 'Strategie en voor-waarden..").

JM moet hier nog even kwijt, dat er veel te veel niet interessante gedetailleerde informatie over JM's activiteiten in de afgelopen stond. JM hoopt, dat dit nu voor het grootste gedeelte van de website is verdwenen. Minder woorden en meer daden dus op korte termijn.

Actie: In november 2013 was ik voor het laatst in Israel. Dit betekent, dat niet alleen de promotie maar het project op zich op een laag pitje staat. Ik pak de draad daarom pas serieus weer op na mijn aliya in 2018/2019. Dan wil ik nog 10 jaar wijden aan het project en met hulp van G-d zullende pioniers van het dorp Emoena er in slagen om hun doel te bereiken!

Volgende update: wanneer concrete progressie is gemaakt (zie stap 1 t/m 6 hierboven).

Shalom,

Ing. Ja'akov Markus

Maarssen, mei 2017 - Ijar 5777

Ing. Ja'akov Markus, Sportstraat 16-A1, 1076 TW Amsterdam, Nederland, Tel.: 06-19962760, E-mail: info@markustotaaladvies.nl.

NB: Steun het project via bankrekening NL59 MOYO 0759 4184 62 t.n.v. J.M. Markus te Maarssen (NL). Giften onder vermelding 'Negev Ecovillage Israel'. Bij een gift van § 12 of meer per jaar wordt u en blijft u donateur van het project 'Professionele ecologische dorpen wereldwijd' en houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen van het project. Stuurt u ons dan wel uw e-mail adres met de vermelding 'donateur professionele ecologische dorpen wereldwijd'.

Korte biografie.

Ja'akov (62), ondernemer en projectontwikkelaar. Qua opleiding tuinbouwkundig ingenieur (HBO). Lid van maatschappijkritische zeventiger jaren generatie. Werd na zijn studie activist in de milieu- en vredesbeweging. Gedreven vechter tegen onrecht en voor een gezonde wereldsamenleving. Werkte in diverse projecten (1977 - 1987). Bakker van biologisch banket en natuurdesembrood (1988). Manager van een natuurgeneeskundige centrum in Den Haag (1989-1993). Verschillende (advies)functies (1994 - 1996). Financieel adviseur (1997) en ondernemer (2001 - 2017). Heden: Projectontwikkelaar en (tijdelijk) loonslaaf. Gewenste functie (2018/2019): promotor en coŲrdinator (in Israel) van de bewuste gemeenschap in de Negev!

P.S. Voormalig lid (2003/2004) van de Derde Kamer (= een adviesorgaan op het gebied van ontwikkelingssamenwerking van de Tweede Kamer).